Algunes recomanacions d’estil per a redactar documents administratius

De Català a Cort
Dreceres ràpides: navegació, cerca

(Es marquen en vermell les formes incorrectes o no recomanables; les formes correctes, en verd.)

FRASES

Longitud

S’han d’evitar les frases llargues: cal intentar no redactar frases de més de 20-25 paraules. Ara bé, la claredat és més important que la longitud

Ordre dels elements

Si s'altera l’ordre gramatical dels elements d'una frase és més mala d'entendre. L’ordre gramatical més neutre és el següent: Complements de tipus extern que situen la frase (marc, temps i lloc) + subjecte + verb + complements forts (directe, indirecte, preposicional d’objecte, atributs i predicatius) + complements circumstancials. Per això, convé respectar aquest ordre sempre que sigui possible.

Pot demanar l’anotació preventiva el legatari de gènere o quantitat.
El legatari de gènere o quantitat pot demanar l’anotació preventiva.
S’ha introduït una nova ordenació dels títols per a donar-los més sistemàtica distribució.
S’ha introduït una nova ordenació dels títols per a donar-los una distribució més sistemàtica.

Perífrasis verbals

No es poden separar.

La importància d’aquestes mesures per al funcionament de les entitats no es pot, tot i que les normes siguin d’un rang inferior, desconèixer.
La importància d’aquestes mesures per al funcionament de les entitats no es pot desconèixer, tot i que les normes siguin d’un rang inferior.

NOMS

Anàfores

En llenguatge administratiu se solen fer referències a elements que ja han aparegut i això sovint fa més mal d'entendre el text. En castellà se sol recórrer a el mismo, ello, ella... Per a les propostes següents partirem d’exemples en aquesta llengua.

Propostes

1. Tornar a esmentar el referent directament o amb les fórmules el dit..., ...esmentat, aquest..., aquell... o els pronom en, li.

La modificación se realitzará mediante Orden ministerial que establecerá un plazo para que los explotadores de redes o los prestadores de servicios que actúen habilitados por las autorizaciones generales se adapten a lo en ella dispuesto.
S’ha de modificar mitjançant una ordre ministerial que ha d’establir un termini perquè els explotadors de xarxes o els prestadors de serveis que actuïn habilitats per les autoritzacions generals s’adaptin al que disposi la dita ordre/l’ordre/l’ordre esmentada/aquella ordre).
En su artículo 19 el Reglamento (CE) 3093/1994 establece que los Estados miembros determinarán las sanciones que deben aplicarse en los supuestos de infracción de las disposiciones en él contenidas.
L’article 19 del Reglament (CE) 3093/1994 estableix que els estats membres han de determinar les sancions que s’han d’aplicar en els supòsits d’infracció de les disposicions que conté aquest Reglament (el Reglament, el Reglament esmentat, el dit Reglament).
La ocultación a la Administración, mediante la falta de presentación de declaraciones o la presentación de declaraciones incompletas o inexactas, de los datos necesarios para la determinación de la deuda tributaria, derivándose de ello una disminución de ésta.
Ocultar a l’Administració, mitjançant la falta de presentació de declaracions o la presentació de declaracions incompletes o inexactes, les dades necessàries per a determinar el deute tributari si en deriva una disminució del deute.
La norma pone especial atención en dotar de unas competencias básicas en el ámbito de las telecomunicaciones a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, permitiendo a ésta contar con el apoyo del personal preciso y con los medios económicos adecuados.
La norma posa una atenció especial a dotar la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions d’unes competències bàsiques en l’àmbit de les telecomunicacions que li permetin comptar amb el suport del personal necessari i dels mitjans econòmics adequats.

2. Eliminar els elements anafòrics quan això no faci variar el significat del text.

Se llevaron a cabo sucesivas adaptaciones de la Ley, por medio de modificaciones expresas de ésta, a través de [...]
Es varen dur a terme adaptacions successives de la Llei per mitjà de modificacions expresses Ø, a través de [...]

Notes:

a. Els pronoms ell, ella, ells, elles només es refereixen a persones.

b. Els demostratius no han de fer de determinants:

Aquells contribuents que no hagin pagat la quota han de ser sancionats.
Els contribuents que no hagin pagat la quota han de ser sancionats.

Nominalitzacions

Les nominalitzacions són un recurs per a destacar elements del text, però aquest procediment té alguns inconvenients: les construccions nominals fan que els textos siguin densos i feixucs. Molt sovint aquestes nominalitzacions es construeixen mitjançant un verb buit de contingut (es comentarà en parlar de les perífrasis verbals). S’allunyen de llenguatge més habitual i afecten la senzillesa i la comprensibilitat.

S’ha d’evitar sobretot usar dues formes en les enumeracions.

Són infraccions:
a) La venda de gènere no classificat.
b) L’abandonament.de la parada durant l’horari d’obertura.
c) Alterar sense autorització el gènere a la venda.
Són infraccions:
a) Vendre gènere no classificat.
b) Abandonar la parada durant l’horari d’obertura.
c) Alterar sense autorització el gènere a la venda.

Si hi ha dues formes nominalitzades que es volen transformar en verbals cal comprovar que regeixen la mateixa preposició. Si no és així, s’ha de redactar de manera coherent.

El Servei és responsable de la revisió i la informació dels projectes.
El Servei és responsable de revisar els projectes i d’emetre’n l’informe.

VERBS

Futur i formes de subjuntiu

El futur d’obligació

Per a indicar l’obligació el castellà utilitza el futur: “será competencia del Ministerio de Obras Públicas”. En català es recomana utilitzar el present d’indicatiu partint de la idea que la llei és vigent en el moment en què es llegeix: “és competència del Ministeri d’Obres Públiques” o la perífrasi d’obligació quan es vol remarcar aquest matís: “el Ministerio realizará las inspecciones que se le soliciten”: “el Ministeri ha de fer les inspeccions que se li sol·licitin”.

El futur i les formes de subjuntiu

No s’han de fer servir ni l’imperfet ni el futur de subjuntiu típics del llenguatge administratiu castellà: “los que impidieren el legítimo ejercicio [...]”: “els qui impedeixin el legítim exercici [...]”. “Si los hechos se realizaran con violencia [...]: “Si els fets es realitzen amb violència”.

Construccions perifràstiques

Amb estructura verb + substantiu. La majoria responen a l’afany de nominalitzar i es poden substituir fàcilment per formes simples.

realitzar l’alienació alienar procedir a la iniciació iniciar dur a terme la transformació transformar practicar la inscripció inscriure

Amb estructura verb + verb. Sempre que es tracti d’un verb buit de contingut, que no aporti matisos, convé simplificar-les.

procedir a anul·lar anul·lar

Passives

Per a fer els textos més entenedors és preferible la veu activa. Els tres casos de veu passiva més freqüents en el llenguatge administratiu són la perifràstica (serà presentat el pressupost), la pronominal (es presentarà el pressupost) i els participis passius (els pressuposts presentats pel president).

Passiva perifràstica. Les condicions són establertes al primer capítol.

Es recomana passar-la a activa: El primer capítol estableix les condicions.

En d’altres casos la passiva perifràstica es pot passar a pronominal, sobretot si no hi ha subjecte agent: han estat presentades diverses al·legacions al Pla hidrològic: s’han presentat diverses al·legacions al Pla hidrològic.

Passiva pronominal. S’estableixen les condicions i els procediments...

La passiva pronominal no es desaconsella però s’ha d’intentar mantenir l’ordre normal de la frase (subjecte, verb).

Es transcriuen els acords per duplicat
Els acords es transcriuen per duplicat

També es pot recórrer de vegades a la forma personal del verb.

Els serveis obligatoris de sanitat es presten d’acord amb el que es determina al capítol 1.
Els serveis obligatoris de sanitat es presten d’acord amb el que el capítol 1 determina.

S’ha d’evitar la “falsa passiva pronominal”; és a dir, quan al costat de la construcció de passiva pronominal apareix el subjecte agent:

S’han d’establir per l’Administració les condicions i els procediments...
L’Administració ha d’establir les condicions i els procediments...

Gerundis

El gerundi expressa una acció anterior o simultània a la que expressa el verb de l’oració principal (per exemple: la causa, la manera, etc.)

Són incorrectes els gerundis següents:

Gerundi especificatiu o de relatiu

S’ha de trametre l’escrit comunicant la denúncia.
S’ha de trametre l’escrit que comunica la denúncia.
S’han de complir les clàusules que una de les parts hagi imposat que s’incorporin al contracte havent estat redactades per ser incorporades a d’altres contractes.
S’han de complir les clàusules que una de les parts hagi imposat que s’incorporin al contracte i que s’hagin redactat per a ser incorporades a d’altres contractes.
El jutge ha firmat la provisió ordenant el segrest i prohibint l’alienació dels béns immobles.
El jutge ha firmat la provisió que ordena el segrest i prohibeix l’alienació dels béns immobles.

Gerundi de posterioritat o coordinació

La Llei manté el concepte ampli de consumidor, incloent-hi tant la persona física com la jurídica.
La Llei manté el concepte ampli de consumidor i hi inclou tant la persona física com la jurídica.
El registrador ha de posar una nota al peu del títol que expressi la qualificació efectuada, fent-hi constar las protecció judicial del contingut de l’assentament.
El registrador ha de posar una nota al peu del títol que expressi la qualificació efectuada i hi ha de fer constar las protecció judicial del contingut de l’assentament.