Reglament de normalització lingüística de l’Ajuntament de Palma

De Català a Cort
Dreceres ràpides: navegació, cerca

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de dia 26/03/87, acordà l’aprovació inicial del Reglament de normalització lingüística (BOCAIB núm. 50, de 22/04/87).

Per acord plenari de data 24/09/87 fou aprovat definitivament (BOCAIB núm. 131, de 20/10/87) per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que regula les Bases del règim local, entrà en vigor dia 7 de novembre de 1987.

Posteriorment, el Ple va aprovar, en data 28/06/90, una modificació dels articles 2, 7 i 9, que fou publicada al BOCAIB núm. 91, de 26/07/90.

Article 1r

1. El català és la llengua pròpia de la ciutat de Palma.

2. El català i el castellà són les llengües oficials de l’Ajuntament de Palma.

Article 2n

Les finalitats del present Reglament de normalització lingüística són:

1. Establir el català com la llengua usual de l’Administració Municipal.

2. Garantir el dret dels ciutadans d’adreçar-se a l’Ajuntament de Palma en qualsevol de les dues llengües oficials, oralment i/o per escrit, i el d’obtenir resposta en la llengua emprada, si així ho sol·liciten.

Article 3r

L’aplicació del present Reglament no podrà comportar cap tipus de discriminació als ciutadans per raó de la llengua oficial que emprin davant l’Administració Municipal.

Article 4t

Tots els topònims de la ciutat de Palma i del seu terme municipal tenen com a única forma oficial la catalana. A aquest efecte, es consideren topònims el nom de la ciutat, els dels barris o altres nuclis de població concentrada o aïllada; el dels carrers, les places o altres vies públiques; el de les estacions, les parades o altres denominacions de les comunicacions urbanes o interurbanes; el dels torrents, les muntanyes i altres accidents geogràfics; i, en general, qualsevol denominació que serveixi per indicar un indret o un espai determinats. La normalització dels topònims es farà, si s’escau, d’acord amb el que disposa l’art. 14 de la Llei de normalització lingüística.

Article 5è

1. Les dependències i els serveis municipals tendran com a únic nom oficial el català. Els rètols, els cartells i els indicadors existents a l’interior i a l’exterior de les dependències i dels serveis es redactaran en aquesta llengua; s’hi podrà afegir la versió castellana quan l’oficial en sigui tan diferent que n’impossibiliti la comprensió als castellanoparlants.

2. Igualment es redactaran en català totes les inscripcions o retolacions que identifiquin béns de propietat municipal tals com immobles, vehicles, maquinària i utillatge.

Article 6è

Tots els rètols situats a les vies públiques la col·locació dels quals sigui de competència municipal, destinats a informar els transeünts i els conductors, seran redactats en català i, si calgués, aniran acompanyats d’un llenguatge gràfic de fàcil comprensió general. S’hi podrà afegir la versió castellana segons els criteris de l’apartat 1 de l’article anterior. Aquesta retolació es farà d’acord amb la normativa que reguli la normalització de la retolació pública.

Article 7è

1. L’Administració Municipal, com a regla general, durà a terme la tramitació dels expedients en català.

2. Les còpies, les certificacions i les notificacions de les resolucions i de les altres actuacions es redactaran en llengua catalana, llevat del cas que l’interessat o la persona o entitat que les requereixin o a les quals s’adrecin en sol·licitin la versió castellana.

Article 8è

1. Es redactaran en català:

 1. Els oficis i els escrits dirigits a autoritats, organismes i dependències de les entitats públiques radicats a les Illes Balears o als altres territoris on el català sigui llengua oficial.
 2. Els oficis i els escrits dirigits a particulars domiciliats a territoris on el català sigui llengua oficial, tret del que es preveu al punt 2 de l’article anterior.
 3. Les convocatòries, les circulars, els oficis i els escrits de règim intern.

2. Es redactaran en castellà els oficis i els escrits adreçats a autoritats, organismes i dependències de les entitats públiques radicats a territoris on el català no sigui llengua oficial.

Article 9è

1. Els impresos s’han d’oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a omplir-los en castellà. Les versions castellanes seran a disposició dels interessats.

2. Aquesta documentació s’haurà d’elaborar seguint les normes següents:

 1. Com a criteri general, s’evitarà la barreja de llengües en un mateix full, de tal manera que els documents tendran dues versions oficials, la catalana i la castellana, impreses a fulls diferents.
 2. Excepcionalment, s’adoptaran solucions bilingües en un mateix full. En aquests casos, el text anirà a dues columnes –amb la redactada en català situada a l’esquerra del full i la castellana a la dreta– o bé amb la versió en català a la meitat superior del full i la castellana a l’inferior.

3. La documentació impresa de règim intern de l’Administració Municipal es redactarà en català.

Article 10è

Els estudis i treballs anàlegs que l’Ajuntament encarregui a tercers dins l’àmbit territorial amb oficialitat del català hauran de ser-li entregats en aquesta llengua, llevat que la seva finalitat exigeixi la redacció en una altra llengua.

Article 11è

Tots els documents contractuals subscrits per l’Ajuntament seran redactats en català. Si l’altra part contractant ho sol·licitava, s’adoptarà el sistema de doble text català-castellà.

Article 12è

Les disposicions normatives de caràcter general de l’Ajuntament de Palma es publicaran en el BOCAIB en les dues llengües oficials. La resta d’anuncis que s’hagin de publicar a l’esmentat Butlletí es redactarà en la mateixa llengua en què es tramiti l’expedient corresponent, llevat del que es preveu a l’apartat 2 de l’article 7.

Article 13è

L’aplicació de les tècniques informàtiques a les feines administratives s’haurà de fer d’acord amb les disposicions d’aquest Reglament.

Article 14è

1. La promoció i la difusió de les activitats municipals mitjançant anuncis a diaris i revistes, falques radiofòniques, anuncis a televisió, cartells, fullets, memòries, butlletins i qualssevol altres mitjans publicitaris, es faran, com a norma general, en català.

2. Quan les circumstàncies sociolingüístiques o les característiques de l’activitat ho aconsellin, s’hi podrà emprar també el castellà. Així mateix, es podran utilitzar altres llengües quan les informacions a difondre siguin d’interès cultural o turístic.

Article 15è

La producció editorial de l’Ajuntament de Palma es dirigirà de forma preferent a la publicació d’originals o versions en llengua catalana. Quan es tracti de publicacions destinades a difondre la normativa municipal, aquestes s’editaran en les dues llengües oficials.

Article 16è

S’estableix com a objectiu el coneixement de les dues llengües oficials per part del personal de l’Ajuntament de Palma.

Article 17è

A totes les Bases que regulin les convocatòries per al proveïment de llocs de treball de l’Ajuntament de Palma, de règim administratiu o laboral, en propietat o amb caràcter temporal, s’inclourà la pràctica voluntària d’un exercici acreditatiu del nivell de coneixement de català. Aquest exercici s’haurà de valorar entre un 5 i un 25 per cent –segons les característiques del lloc de treball– del conjunt de la puntuació màxima que puguin obtenir els aspirants en els exercicis obligatoris. Se seguirà el mateix criteri en els concursos de mèrits destinats a la promoció del personal. El Tribunal o òrgan encarregat de la qualificació dels aspirants, constatarà, tenint com a criteris la pràctica mateixa dels exercicis, la titulació exigida o els mèrits acreditats pels aspirants, que el seu nivell de coneixement de la llengua castellana és suficient i adequat a les característiques de la plaça.

Article 18è

En el termini d’un any a partir de la vigència del present Reglament, l’Ajuntament de Palma fixarà, a la seva plantilla orgànica, els llocs de treball les característiques dels quals facin obligat el coneixement de les dues llengües oficials per tal d’accedir-hi. En tot cas, s’inclouran dins aquests llocs de treballs els que tenguin com a funcions bàsiques l’atenció i la informació al públic. Per al proveïment d’aquestes places no serà d’aplicació el que es preveu a l’article anterior, sinó que els aspirants hauran d’acreditar un coneixement adequat i suficient de les dues llengües oficials, segons la ponderació que es determini en cada cas, mitjançant la pràctica d’exercicis obligatoris.

Article 19è

Per tal d’assegurar el dret dels ciutadans d’adreçar-se a l’Ajuntament de Palma en qualsevol de les dues llengües oficials, es procurarà que totes les dependències municipals comptin amb personal coneixedor d’ambdues.

Article 20è

Per al seu personal, l’Ajuntament de Palma organitzarà cursos d’aprenentatge i perfeccionament de la llengua catalana, amb especial referència al llenguatge administratiu català. Aquests cursos seran gratuïts i voluntaris i es faran durant la jornada laboral.

Article 21è

L’Ajuntament de Palma organitzarà un servei de cursos de català per als ciutadans adults que inclourà nivells per a no catalanoparlants.

Article 22è

L’Ajuntament de Palma organitzarà campanyes i activitats diverses destinades a fomentar la consciència lingüística dels ciutadans i a promoure l’ús del català a tots els àmbits de la vida ciutadana.

Article 23è

Per a la concessió de subvencions i ajudes econòmiques a les activitats promogudes per associacions i entitats privades, l’Ajuntament de Palma valorarà, entre d’altres aspectes, que aquestes activitats propiciïn, directament o indirecta, l´ús del català.

Article 24è

1. Com a suport tècnic de l’aplicació d’aquest reglament, l’Ajuntament de Palma comptarà amb un Servei d’Assessorament Lingüístic.

2. Aquest Servei d’Assessorament Lingüístic tindrà les funcions següents:

 1. Proposar accions de sensibilització pel que fa a l’ús de la llengua catalana a tots els àmbits de a vida ciutadana.
 2. Proposar accions de sensibilització pel que fa a l’ús de la llengua catalana a l’àmbit intern de l’Administració Municipal.
 3. Dur a terme anàlisis i seguiments sociolingüístics.
 4. Realitzar un servei públic d’assessorament lingüístic.
 5. Realitzar un servei intern d’assessorament lingüístic.
 6. Exercir la direcció de cursos de català per als ciutadans adults a les barriades de Palma i realitzar cursos de català per al personal de l’Administració Municipal.