Referències a normativa

De Català a Cort
Dreceres ràpides: navegació, cerca

1. Primera referència a una disposició normativa

En citar una disposició normativa per primera vegada en un text s’ha d’escriure amb majúscula inicial la primera paraula que la designa. Segons els casos, aquesta primera paraula va seguida per un número i l’any d’aprovació, separats per una barra inclinada, i la data d’aprovació, o simplement per un número. A continuació s’escriu la resta del nom de la disposició, si en té.

  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
  • Decret de batlia

2. Referència a un text refós

Els texts refosos s’han de citar de la següent manera: amb minúscula inicial les paraules text refós, seguides de la llei corresponent, sense referències numerals ni de data. Al final se cita el reial decret legislatiu que aprova el text refós, amb l’abreviació RDL seguida pel número i l’any d’aprovació, separats per una barra inclinada, i la data d’aprovació.

  • text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març)

3. Reiteració de les referències

Si s’ha de tornar a citar una disposició normativa s’ha d’abreviar la referència de la següent manera:

  • En el cas de les lleis, utilitzant només la designació genèrica i el número i la data, precedits de la fórmula la dita o seguit de l’adjectiu esmenada: segons preveu la dia Llei 3/1985; seguint el que estableix la Llei 3/1985 esmentada.
  • En el cas dels decrets i similars, i els texts refosos, aplicant les fórmules esmentades a la paraula Decret: El Decret esmentat confirma la necessitat de demanar l’informe; Cal avisar els propietaris d’acord amb el text refós esmentat.

3. Citacions d’articles

Es recomana citar els articles abans de la Llei de la qual formen part:

  • La Llei 3/1986, de normalització lingüística estableix al seu art. 2, que [...]
  • L’article 2 de la Llei 3/1986, de normalització lingüística estableix que [...]

Els articles s’han de citar amb la forma abreujada (art.), seguida del número i, si escau, de la disposició normativa. Si se’n citen apartats i subapartats s’han afegir al número, separats per una punt: l’art. 7.2.b del text refós de la Llei de contractes del sector públic [...].

Si s’han de citar apartats d’un article s’han d’escriure en rodona i sense cap afegit: Les lletres a i c de l’art. 14 del text refós de la Llei d’hisendes locals [...]