Indicacions de lloc i temps

De Català a Cort
Dreceres ràpides: navegació, cerca

1. Adreces

En redactar documents sovint cal fer referència a llocs. Unes d’aquestes referències més habituals són les adreces, que s’han de formar segons l’esquema següent:

[nom de la via], [número], [pis/planta], [porta, escala, etc.], [codi postal]

No s’han d’eliminar les partícules que uneixen el nom genèric de la via i l’específic (de, del, de l’, d’en...).

Exemples:

carrer d’en Morei, 2, 2n B, 07001 Palma
plaça de Cort, 1, 07001 Palma
avinguda del Comte de Sallent, 14, 1r 2a, 07003 Palma

Si abreviam la denominació genèrica de la via, l’abreviació ha d’anar en majúscula o minúscula seguint el mateix criteri que si no l’abreviàssim. Hem de fer servir les abreviacions amb punt final, no amb barra inclinada: carrer: c.; plaça: pl.; avinguda: av.; passeig: pg.; passatge: ptge.; carretera: ctra. No s’han d’abreviar les denominacions genèriques costa i pas: costa de la Seu, pas d’en Quint. Tampoc s’han d’eliminar en aquest cas les partícules entre el nom genèric i l’específic: c. de Joan Alcover, 19.

Exemples de les adreces abreviades:

c. d’en Morei, 2, 2n B, 07001 Palma
pl. de Cort, 1, 07001 Palma
av. del Comte de Sallent, 14, 1r 2a, 07003 Palma
pg. de Mallorca, 9, 07011 Palma
ptge. de Santa Catalina de Sena, 1, 07002 Palma
ctra. de Valldemossa, 13, 07010 Palma

2. Carrers, nuclis de població, barriades i altres topònims

S’han de fer servir les formes que apareixen a Els noms dels carrers i els barris. En tots els noms de llocs situats al terme municipal de Palma s’ha de fer servir la formar literària de l’article (el, la, els, les).

3. Indicacions de temps

Les hores i els minuts se separen amb un punt i hi ha d’haver un espai entre el símbol h i la indicació horària: El curs s’iniciarà a les 10.30 h, si no plou.

Per a indicar horaris s’ha d’estalviar la primera h: Horari d’obertura: de 15.30 a 19 h.

Per a les hores en punt no s’han d’afegir dos zeros corresponents als minuts: L’acte tindrà lloc a les 8 h, llevat que el disseny del text ho exigeixi. En aquest cas, si cal també s’hi pot afegir un 0 abans de la indicació.

Per exemple, en un programa d’actes les indicacions horàries s’escriurien de la següent manera:

De 09.00 a 09.15 h. Inauguració de les Jornades De 09.15 a 10.00 h. Comunicació “Quin és el futur de l’Administració?”, a càrrec d....