Criteris de correcció i traducció de texts municipals per part del Servei d’Assessorament Lingüístic (SAL)

De Català a Cort
Dreceres ràpides: navegació, cerca

1. Objectius

Aquests criteris tenen dos objectius:

 1. Marcar prioritats en la correcció lingüística dels texts municipals, la qual cosa no implica renunciar a l’objectiu que tots aquests texts mantinguin la correcció exigible en entitats públiques com l’Ajuntament i els organismes que en depenen, sinó simplement regular-ne la revisió seguint l’ordre de prioritat establert.
 2. Fixar unes pautes per a encarregar correccions –i eventualment traduccions– al Servei d’Assessorament Lingüístic (SAL) i per a dur-les a terme.

2. Prioritats

S’estableixen tres nivells (d’1, més prioritari, a 3, menys prioritari), basats en el grau de difusió i de transcendència dels texts.

Nivell 1

 • normativa (reglaments i ordenances)
 • salutacions i articles de càrrecs municipals a revistes, programes d’actes organitzats per entitats i per altres institucions, etc.
 • anuncis als mitjans de comunicació
 • cartells
 • fullets i documents similars: programes d’activitats, bases, programes d’activitats vàries...)
 • xarxes socials: webs, Facebook, Twitter...
 • publicacions (llibres, opuscles, catàlegs, informes...)
 • notes i dossiers de premsa
 • escrits dirigits a la ciutadania i a autoritats (comunicacions, cartes...)
 • retolació fixa i esporàdica: indicadors de dependències municipals, senyals de trànsit, senyalística en general, avisos...
 • proves d’avaluació en processos de selecció
 • impresos i qüestionaris dirigits a la ciutadania

Nivell 2

 • plecs de condicions
 • propostes i notificacions d’acord
 • decrets
 • impresos i qüestionaris dirigits als empleats municipals
 • actes amb una certa difusió (Ple, Junta de Govern, comissions del Ple, consells rectors...)
 • memòries, informes i dossiers amb difusió exterior
 • notícies a la Intranet

Nivell 3

 • actes de difusió interna (de comissions tècniques, grups de treball...)
 • memòries, informes i dossiers d’ús intern
 • escrits de règim intern (oficis, cartes, avisos...)
 • avaluacions internes de serveis
 • qüestionaris i enquestes internes

3. Pautes per a la correcció i la traducció de texts

 1. Si per circumstàncies diverses el SAL ha de prioritzar la correcció de texts es regeix pels nivells establerts.
 2. Com a norma general, el SAL no corregeix texts del nivell 3, llevat que la correcció pugui servir per a establir un model per a futurs texts.
 3. Les dependències responsables de la tramitació de texts normatius (reglaments i ordenances) n’han de sol·licitar una primera correcció abans del tràmit d’informació pública i una segona abans de l’aprovació definitiva.
 4. Sempre que sigui possible, els texts d’una certa extensió que s’han d’editar i/o penjar a les xarxes socials (programes, fullets, etc.) s’han d’enviar primer en Word al SAL i després s’hi ha d’enviar la maqueta perquè en comprovi la correcció.
 5. Si els texts que s’envien a corregir responen a un model al qual s’incorporen variacions (per exemple, propostes d’acord o plecs de condicions) la dependència responsable ha d’enviar el model al SAL perquè el corregeixi i després ha d’aplicar aquest model corregit.
 6. La correcció que du a terme el SAL no és tan sols ortogràfica i gramatical, sinó també d’estil i format, amb la finalitat d’aplicar als texts els criteris de claredat, precisió i senzillesa que avui en dia es recomanen per als texts de les institucions públiques i els models de documents que els manuals i formularis actuals proposen.
 7. La sol·licitud de traducció es considera excepcional i tan sols justificable si es tracta de texts no redactats per l’Ajuntament i els seus organismes autònoms, com per exemple les propostes de moció elaborades per entitats o altres institucions. En aquest sentit, cal recordar que els texts elaborats per empreses contractades per l’Ajuntament s’han de redactar en català d’acord amb les condicions especials d’execució establertes per la Instrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística.
 8. El SAL no fa correccions de textos en castellà ni traduccions del català al castellà, però quan la normativa exigeix versions en aquesta darrera llengua ofereix la seva col·laboració.