Conveni

De Català a Cort
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Document que recull un acord entre una administració pública i una altra administració o un subjecte privat per a col·laborar en la realització d’objectius comuns.

Estructura

  1. Capçalera. Logotip de les parts que subscriuen el conveni.
  2. Títol. Va en negreta i descriu molt breument el tema del conveni i inclou les parts que el subscriuen, també de manera resumida.
  3. Parts que subscriuen el conveni. Sota l'epígraf Parts s’identifiquen les parts que subscriuen el conveni. Hi consten el nom i llinatges de qui les representa, el seu càrrec i el nom de l'entitat (amb el CIF si és privada).
  4. Explicació dels antecedents. Sota l'epígraf Antecedents es concreten els preliminars del conveni; és a dir, l’explicació dels motius o la finalitat. Si n’hi més d’un han d’anar separats en paràgrafs i numerats amb xifres aràbigues.
    Aquesta part acaba amb una fórmula establerta: Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest Conveni d’acord amb les següents [Clàusules].
  5. Clàusules. Introduïts per aquest títol es concreten els acords que les parts han establert. També es distribueixen en paràgrafs numerats amb xifres aràbigues.
  6. Fórmula de compromís.Aquesta és Com a prova de conformitat, firmam aquest Conveni en [dos, tres, quatre...] exemplars.
  7. Datació. Municipi, seguit de coma, i data (dia i anys en xifres, mes en minúscula).
  8. Firmes. En aquesta part no hi figuren els noms i llinatges de cadascuna de les parts perquè ja s’han especificat més amunt. Tampoc no hi consten els càrrecs i damunt la rúbrica hi consta tan sols el nom de l’entitat precedida de la preposició Per.

Plantilla i exemple

Podeu descarregar la plantilla del conveni i un exemple.