Acta de sessió o de reunió

De Català a Cort
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Document que recull les incidències, les informacions importants i els acords presos en una sessió o una reunió.

Estructura

  1. Capçalera amb el logotip municipal
  2. Títol en negreta. S'ha d'iniciar amb Acta de la sessió de..., seguit de l'òrgan corresponent, o Acta de la reunió de..., seguit de la identificació o la denominació de les persones reunides.
  3. Identificació de la sessió / de la reunió, amb el número de la sessió o de la reunió (en aquest darrer cas, si es preveu dur-ne a terme més), el caràcter, la data, el lloc i l’hora.
  4. Assistència. En un primer apartat, titulat Assistents, es fan constar el nom i els llinatges dels assistents, sense tractament personal, i el seu càrrec a l’òrgan col·legiat. La relació s’inicia amb el càrrec de president, continua amb els de vocals i acaba amb el càrrec de secretari. Si es considera convenient s’hi poden fer constar l’entitat que representen, introduïda per la fórmula en representació de o d’altres circumstàncies que expliquen la seva condició de membre de l’òrgan col·legiat. A continuació es fan constar els absents. En els casos en què han justificat l’absència es fa constar amb la fórmula s’han excusat d’assistir-hi entre parèntesis.
  5. Ordre del dia. Relació de punts de l’ordre del dia que ja s’havien establert a la convocatòria de la sessió. Ha d'incloure un darrer punt, que en el cas del Ple i les comissions del Ple ha de ser Precs i preguntes i en els altres casos Torn obert de paraules.
  6. Desenvolupament de la sessió. Recull la informació i les intervencions sobre els punts de l’ordre del dia. Es redacta en present d’indicatiu i les referències als intervinents es fan amb la fórmula el president o la presidenta i el secretari o la secretària, i en el cas dels vocals amb el primer llinatge precedit de tractament Sr. o Sra.
  7. Acords. Relació dels acords presos durant la sessió i dels temes que han quedat pendents. Aquest apartat es pot suprimir i incorporar els acords al final del desenvolupament de cada punt de l’ordre del dia.
  8. Fórmula final. És una fórmula fixa que admet poques variacions: El president/La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/secretària, estenc aquesta acta.
  9. Firmes. Generalment les actes tenen dues firmes: la del secretari i la del president, que hi dona el vistiplau. Les rúbriques se situen davall la identificació funcional (càrrecs) d’aquestes persones.
  10. Annexos. Sota aquest mateix epígraf (Annexos) es fan constar els documents que s’han presentat a la sessió.

Plantilla i exemple

Podeu descarregar la plantilla de l'acta i un exemple.