Declaració institucional sobre normalització lingüística a Palma (Ple de 28/09/06)

De Català a Cort
Dreceres ràpides: navegació, cerca


L’Ajuntament de Palma és conscient del paper dels poders públics en la normalització de la llengua catalana. D’altra banda, el pes demogràfic i la rellevància social, econòmica, cultural i institucional de la ciutat de Palma dins el conjunt de la nostra comunitat autònoma fan que les actuacions de promoció lingüística que s’hi duguin a terme tinguin una repercussió que supera l’àmbit municipal. Per aquest motiu, la tasca de promoció de la llengua catalana a Palma competeix també a altres institucions públiques a les quals la legislació vigent atribueix objectius de normalització lingüística.

Per garantir que la pluralitat lingüística sigui una realitat s’han de promoure polítiques actives que afavoreixin l’ús de la nostra llengua en tots els àmbits de la nostra societat, preservant la nostra idiosincràsia.

L’Ajuntament de Palma creu convenient i necessari realitzar a la nostra societat una normalització lingüística progressiva, contínua i en consonància amb la realitat social del moment. La normalització lingüística sols té els límits que la societat demanda en cada moment. Sobrepassar aquestes fronteres, per excés, o no respondre a les demandes, per defecte, sempre genera dificultats i problemes.

La nostra ciutat, a l’igual que la nostra comunitat autònoma, és afortunada per tenir una llengua pròpia i una cultura viva. Atesa la riquesa cultural que implica tenir una llengua pròpia, és infructuós mantenir vives les controvèrsies entorn d’aquesta. La llengua pròpia de les Illes Balears és el català manifestat en les seves modalitats insulars.

Quant a la immigració, Palma és una ciutat que ha rebut durant els darrers anys una autèntica allau immigratòria (un quinze per cent més de població en cinc anys). Molts dels nouvinguts no tenen el català com a idioma propi i el desconeixen, però convé desterrar una idea. La immigració és un repte i no un obstacle per al futur de la llengua pròpia de Palma. L’objectiu és que els immigrants la coneguin i emprin encara que sense imposicions.

Per respondre a aquesta realitat i, d’altra banda, desenvolupar les indicacions de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, la Llei de normalització lingüística i el Reglament municipal de normalització lingüística, i tenint en compte que es tracta d’una responsabilitat compartida, l’Ajuntament vol dur a terme una sèrie d’actuacions des del seu àmbit competencial, les quals espera que es complementin amb les de les altres administracions implicades i obtinguin la col·laboració de la ciutadania.

D’acord amb els antecedents esmentats, els objectius d’aquestes actuacions són:

 1. Consolidar la llengua catalana com a element cohesionador de la societat palmesana.
 2. Facilitar a la ciutadania l’opció d’emprar la llengua catalana i, eventualment, de transmetre-la als seus fills com a dret emparat a la normativa legal existent en la matèria.
 3. Garantir que tots els ciutadans de Palma puguin gaudir de seguretat lingüística plena i que puguin realitzar qualsevol activitat social en les llengües oficials a la nostra comunitat autònoma, com a usuaris actius i passius.
 4. Potenciar la llengua catalana com a vehicle d’accés als coneixements científics, culturals i lingüístics i com a eina amb què la nostra societat fa les seves aportacions a la cultura universal.
 5. Col·laborar amb les altres administracions en la reforma dels aspectes del marc legal vigent que puguin entrebancar l’assoliment dels objectius plantejats.


Per tot això, propòs al Ple de l’Ajuntament que adopti el següent

ACORD

Desenvolupar els següents objectius agrupats en vuit àrees: Administració municipal i organismes autònoms, educació i formació, lleure i associacionisme, activitats socioeconòmiques, mitjans de comunicació i informàtica, manifestacions culturals i artístiques, campanyes informatives i promocionals, i immigració, dividides al seu torn en sectors d’actuació:


1. ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL I ORGANISMES AUTÒNOMS

1.1. Administració municipal

 • Els càrrecs públics municipals (batlessa i regidors) donen suport a la recuperació de la llengua pròpia de Mallorca, la llengua catalana, facilitaran el seu ús en tots els àmbits i la propiciaran com a llengua habitual dels seus actes i presentacions en públic.
 • Replantejar el Servei d’Assessorament Lingüístic perquè pugui complir amb més eficàcia la seva funció, amb els recursos adients.
 • Incloure activitats de promoció de la llengua catalana entre les que s’ofereixen des dels diversos centres municipals de gestió sociocultural.
 • Intensificar les actuacions destinades a completar el procés de normalització lingüística municipal fins a assolir els objectius i complir les disposicions del Reglament municipal de normalització lingüística (RMNL).
 • Capacitar els actuals treballadors de l’Ajuntament de Palma perquè puguin complir el que estableix l’RMNL i assegurar que estiguin en condicions de respectar el dret dels catalanoparlants de ser atesos en la seva llengua.
 • Assegurar que tot el personal que atén el públic entengui i parli la llengua catalana.
 • Impulsar l’aprovació d’una normativa que sancioni i impedeixi la discriminació lingüística per part de l’Administració.
 • Assegurar que els nous treballadors municipals tenen coneixements orals i escrits suficients per poder exercir en llengua catalana les tasques pròpies del seu lloc de feina.
 • Valorar com a requisit, entre d’altres, el coneixement de la llengua catalana per a la mobilitat i la promoció interna.
 • Valorar, entre d’altres, l’Ajuntament de Palma que les activitats promogudes per associacions i entitats privades propiciïn directament o indirecta l’ús del català per a la concessió de subvencions i ajudes econòmiques.
 • Assegurar que els topònims continuen sent en llengua catalana i revisar els possibles topònims que en l’actualitat no compleixen aquesta condició, que exigeix la Llei de normalització lingüística de les Illes Balears.

1.2. Organismes autònoms

 • Els responsables municipals d’organismes autònoms (presidents d’instituts, fundacions, empreses municipals i societats mercantils) donen suport a la recuperació de la llengua pròpia de Mallorca, la llengua catalana, facilitaran el seu ús en tots els àmbits i la propiciaran com a llengua habitual dels seus actes i presentacions en públic.
 • Impulsar, en aquells casos que sigui adient, l’adaptació efectiva dels instituts, les fundacions, les empreses i les societats mercantils municipals als criteris de l’RMNL, amb mesures anàlogues a les previstes per a l’Administració municipal.
 • Garantir l’assessorament lingüístic a tots els organismes autònoms.

1.3. Relació amb altres administracions i entitats

 • Demanar a l’Administració de l’Estat que segueixi realitzant l’especial respecte i protecció que estableix la Constitució per a l’ús oral i escrit de la llengua catalana en tots els seus àmbits.
 • Establir acords de cooperació amb altres administracions públiques (Consell, Govern, ajuntaments) per fer avançar el procés de normalització lingüística.
 • Promoure la cooperació, en matèria lingüística, amb ajuntaments d’altres territoris de parla catalana.


2. EDUCACIÓ I FORMACIÓ

2.1. Educació infantil

 • Continuar fomentant l’ús del català com a llengua ambiental a la xarxa d’escoletes municipals sense perjudici del que disposa la normativa legal en la matèria.
 • Posar en marxa els projectes lingüístics de centre que recullin l’ús del català com a llengua ambiental a la xarxa d’escoletes municipals sense perjudici del que disposa la normativa legal en la matèria.
 • Oferir cursos de llengua catalana al personal no docent de la xarxa d’escoletes municipals que encara no disposi del domini ni la titulació pertinents.

2.2. Ensenyament escolar

 • Oferir suport al reforçament del català oral als centres educatius del municipi de Palma.
 • Facilitar recursos per aprendre la llengua catalana al personal no docent de les escoles de Palma.
 • Facilitar recursos per aprendre la llengua catalana als pares i mares dels centres educatius del municipi de Palma.
 • Promoure l’elaboració de material didàctic i facilitar la realització d’activitats extraescolars en català.

2.3. Ensenyament d’adults

 • Generalitzar l’oferta d’aprenentatge del català a través de la formació d’adults, reforçant amb recursos i professorat els cursos de català per a adults, tant els adreçats a catalanoparlants com a no catalanoparlants.
 • Ajudar a possibilitar el desenvolupament en llengua catalana de l’activitat acadèmica i escolar adreçada a la població adulta de Palma, tant pel que fa als recursos humans com materials.
 • Assegurar que l’ús del català en les activitats acadèmiques i socials de l’ensenyament d’adults organitzades per l’Ajuntament afavoreix l’adquisició de la llengua per part de l’alumnat.
 • Crear i mantenir punts d’autoaprenentatge de català a les biblioteques municipals i a les barriades de Palma.
 • Garantir l’elaboració de material didàctic i la realització d’activitats extraescolars en català.

2.4. Formació ocupacional i contínua

 • Col·laborar en l’impuls de la normalització lingüística en el camp de la formació ocupacional oferint cursos per als treballadors dels diferents sectors.
 • Promoure cursos en català de formació ocupacional subvencionats per l’Ajuntament.


3. SOCIETAT I LLEURE

3.1. Diagnòstic

 • Encarregar un diagnòstic de la situació sociolingüística de la ciutat a especialistes, amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears i el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, i d’acord amb aquest establir prioritats en la matèria.

3.2. Relacions intergeneracionals

 • Aconseguir la implicació de la gent gran com a transmissors de la llengua i crear dinàmiques amb participació de gent gran, joves i infants.

3.3. Associacions infantils i juvenils

 • Fomentar l’ús del català com a llengua de relació entre la població infantil i juvenil de Palma.
 • Fomentar la presència de la llengua catalana en l’oferta lúdica i cultural destinada a la població infantil de Palma.
 • Augmentar l’oferta d’activitats lúdiques en llengua catalana destinades a la població juvenil i fomentar l’ús del català en els entorns socials més freqüentats pels joves.
 • Fomentar l’ampliació de l’oferta en llengua catalana a l’excursionisme.
 • Fomentar l’ampliació de l’oferta en llengua catalana al temps lliure.
 • Promoure l’associacionisme i l’establiment de xarxes d’informació i cooperació per a un millor coneixement de la realitat social, cultural i natural de Palma entre la població infantil i juvenil.

3.4. Associacions esportives

 • Fomentar el coneixement i l’ús de la llengua catalana a través de les activitats que l’Ajuntament realitza per si mateix o conjuntament amb les associacions i els clubs esportius de Palma.

3.5. Associacions cíviques

 • Promocionar entre les associacions cíviques palmesanes la llengua catalana oferint cursos gratuïts als seus membres.
 • Promoure i facilitar el coneixement de la realitat lingüística i cultural de les nostres Illes a través de les associacions i entitats cíviques, com a vehicles d’integració a la nostra societat.
 • Aprofitant el teixit associatiu existent crear tallers de superació de les barreres lingüístiques i relacionar castellanoparlants i catalanoparlants.


4. ACTIVITATS SOCIOECONÒMIQUES

4.1. Concessions de serveis

 • Valorar l’Administració com a mèrit, entre d’altres, aquells productes i serveis que facin servir la llengua catalana en les seves contractacions.
 • Valorar com a mèrit, entre d’altres, a les concessions de serveis de l’Administració l’ús del català en els aspectes que impliquen usos lingüístics (atenció al ciutadà, retolació, publicitat, etc.).


5. MITJANS DE COMUNICACIÓ I INFORMÀTICA

5.1. Mitjans de comunicació

 • Promocionar les publicacions de la nostra ciutat que facin servir el català.
 • Incrementar la distribució de publicacions en català a centres culturals, biblioteques, centres d’ensenyament, de joves, etc., dependents de l’Ajuntament.
 • Establir que els suplements i seccions als mitjans de comunicació escrits patrocinats per l’Ajuntament de Palma es faran, com a norma general, en català, i, en tot cas, se seguirà l’establert a la normativa existent en la matèria.
 • Fomentar la publicitat institucional de l’Ajuntament en català.

5.2. Informàtica

 • Garantir que l’Institut Municipal d’Innovació també elabora o encomana productes en llengua catalana.
 • Fomentar la utilització en la gestió municipal i dels organismes autònoms de la versió en català de les aplicacions informàtiques que en tenen (Windows, Office, etc.), valorant-ne la previsible continuïtat.


6. MANIFESTACIONS CULTURALS I ARTÍSTIQUES

6.1. Art

 • Donar suport a la normalització lingüística de museus i sales d’exposicions.
 • Donar suport a les entitats culturals palmesanes que fan feina en la difusió del coneixement i de l’ús de la llengua catalana i en la difusió de la cultura pròpia de les Illes Balears.
 • Donar suport a les entitats culturals palmesanes que fan feina en l’àmbit de la cultura d’arrel tradicional i popular.

6.2. Música

 • Donar suport als grups musicals de la nostra ciutat que facin servir com a idioma d’expressió la llengua catalana.
 • Fomentar festivals, trobades i actuacions de música en català.
 • Promoure la música en català a les grans festes populars, com per exemple Sant Sebastià, Sant Antoni, Sant Joan, etc.

6.3. Literatura

 • Tenir cura que els certàmens literaris en català convocats per l’Ajuntament mantinguin el prestigi que els correspon pel fet de ser en la llengua pròpia de la ciutat de Palma i siguin un incentiu a la producció literària en aquesta llengua.

6.4. Teatre

 • Promoure el teatre en català a les activitats municipals de teatre.

6.5. Cinema

 • Promoure el cinema en català a les activitats d’estiu de l’Ajuntament de Palma.

6.6. Difusió i foment de la cultura

 • Dotar les biblioteques municipals amb obres generals de consulta en llengua catalana (enciclopèdies, diccionaris, atles, etc.) i amb un fons documental en llengua catalana (llibres, discs, vídeos, CD, CD-ROM, DVD, etc.).


7. CAMPANYES INFORMATIVES I PROMOCIONALS

7.1. Difusió de coneixements sobre la llengua catalana entre turistes i visitants

 • Incloure a la informació turística municipal, sempre que sigui possible i adient, dades sobre la llengua catalana (història, demografia, escriptors en llengua catalana, legislació, etc.)

7.2. Campanyes de sensibilització

 • Fomentar la transmissió de la llengua catalana en tots els àmbits.


8. IMMIGRACIÓ

 • El Pla d’immigració i convivència fomentarà el coneixement de les llengües oficials a la nostra comunitat autònoma, així com la cultura i la tradició per promoure la integració de les persones nouvingudes.
 • Assegurar que tots els agents i entorns relacionats amb l’acollida de la població immigrant actuïn amb coherència amb l’objectiu de facilitar-los la integració lingüística.
 • Facilitar la integració lingüística de les persones immigrants amb cursos específics i gratuïts i el suport a les associacions d’immigrants que organitzin aquests tipus de cursos.
 • Informar els nouvinguts sobre la realitat lingüística de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de Palma.
 • Promoure el reconeixement recíproc dels grups culturals que integren la nostra societat i, alhora, assegurar que s’assumeix col·lectivament el paper públic que han de tenir la llengua i la cultura pròpies de les Balears.
 • Proporcionar eines als immigrants temporals perquè no tenguin problemes de comprensió per desenvolupar qualsevol activitat.